Điều chỉnh tăng giá và thuế mua dịch vụ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 01/06/2021 – Ngày cập nhật: 05/07/2021

1. Hạch toán

Chứng từ hạch toán: hóa đơn điều chỉnh của nhà cung cấp.

Nợ TK 242, 627, 641, 642,…       Chi phí

Nợ TK 1331                                 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ

Có TK 331      

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Trường hợp 1: Điều chỉnh chỉ tăng tiền thuế

  • Hạch toán 

Nợ 1331 – Số tiền thuế tăng thêm.

Có 331.

  • Phương án 1: Lọc c.từ cũ ra và bổ sung tiền thuế, hóa đơn thuế

Trường hợp này có thể thực hiện nếu hóa đơn điều chỉnh vẫn trong kỳ báo cáo cùng với hóa đơn ban đầu.

Lọc chứng từ mua dịch vụ đã nhập trước đó, sửa lại tiền thuế và nhập thêm hóa đơn điều chỉnh đầu vào để lên báo cáo thuế.

Lưu ý: Việc sửa lại chứng từ đã lưu có thể không được phép, tùy theo quy định của doanh nghiệp.

  • Phương án 2: Lập chứng từ phải trả khác để bổ sung

Menu thực hiện:

Mua hàng/Thanh toán/C.từ phải trả khác, c.từ bù trừ công nợ.

Hoặc Tổng hợp/Phiếu kế toán.

Màn hình cập nhật: ví dụ tiền dịch vụ 1.000.000đ và tăng thêm 5% thuế GTGT là 50.000đ.

  • Phương án 3. Lập mới hóa đơn mua dịch vụ

Nhập tiền chi phí tại tab “1. Chi tiết”.

Nhập tiền điều chỉnh tăng thuế tại tạb “2. Hđ thuế”.

2.2. Trường hợp 2: Điều chỉnh tăng cả giá mua dịch vụ và thuế

  • Phương án 1: Lọc c.từ cũ ra và sửa lại đơn giá và bổ sung hóa đơn thuế

Phương án này có thể thực hiện nếu hóa đơn điều chỉnh vẫn trong kỳ báo cáo cùng với hóa đơn ban đầu.

Lọc chứng từ mua dịch vụ đã nhập trước đó, sửa lại đơn giá, tiền thuế và bổ sung thêm hóa đơn điều chỉnh đầu vào để lên báo cáo thuế.

Lưu ý: Việc sửa lại chứng từ đã lưu có thể không được phép, tùy theo quy định của doanh nghiệp.

  • Phương án 2: Lập chứng từ mới giống chứng từ cũ để bổ sung

Lập chứng mới như chứng từ cũ để bổ sung với số lượng và giá bằng không, còn tiền hàng bằng tiền điều chỉnh tăng.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận