Điều chỉnh tăng giá mua và thuế gtgt

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 01/06/2021 – Ngày cập nhật: 10/07/2021

1. Hạch toán

Chứng từ gốc – hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu và thuế do người bán gửi.

Nếu hàng mua về vẫn còn tồn trong kho:

Nợ TK 152, 156                Nguyên liệu, vật liệu; Hàng hóa

Nợ TK 1331                     Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ

Có TK 331            Số tiền tăng giá hàng mua.

Nếu hàng mua về đã xuất hết khỏi kho:

Nợ TK 154, 242, 621, 632, 642

Nợ TK 1331

Có TK 331

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn chung

Mỗi trường hợp cụ thể có những phương án xử lý khác nhau trên phần mềm. Doanh nghiệp xem xét và tự lựa chọn phương án phù hợp.

Lưu ý: Nếu tiền điều chỉnh không nhiều và các phương án xử lý trình bày bên dưới khi áp dụng mà phức tạp thì có thể hạch toán số tiền điều chỉnh vào chi phí. Vật tư, hàng hóa dùng cho mục đích gì thì hạch toán vào tài khoản chi phí tương ứng. Sử dụng menu: Mua hàng\Thanh toán\C.từ phải trả khác, c.từ bù trừ công nợ.

2.2. Trường hợp 1. Điều chỉnh chỉ tăng thuế

  • Hạch toán 

Nợ 1331 – Số tiền thuế tăng thêm.

Có 331.

Phương án 1: Lọc c.từ cũ ra và bổ sung tiền thuế, hóa đơn thuế
Trường hợp này có thể thực hiện nếu hóa đơn điều chỉnh vẫn trong kỳ báo cáo cùng với hóa đơn ban đầu.

Lọc chứng từ mua hàng đã nhập trước đó, sửa lại tiền thuế và nhập thêm hóa đơn điều chỉnh đầu vào để lên báo cáo thuế.

Lưu ý: Việc sửa lại chứng từ đã lưu có thể không được phép, tùy theo quy định của doanh nghiệp.

Phương án 2: Lập chứng từ phải trả khác để bổ sung
Menu thực hiện:

Mua hàng\Thanh toán\C.từ phải trả khác, c.từ bù trừ công nợ.

Màn hình cập nhật: ví dụ tiền hàng 1.000.000đ và tăng thêm 5% thuế GTGT là 50.000đ.

2.3. Trường hợp 2. Điều chỉnh tăng cả giá mua và thuế, hàng vẫn còn tồn trong kho

Phương án 1: Lọc c.từ cũ ra và sửa lại đơn giá và bổ sung hóa đơn thuế
Phương án này có thể thực hiện nếu hóa đơn điều chỉnh vẫn trong kỳ báo cáo cùng với hóa đơn ban đầu.

Lọc chứng từ mua hàng đã nhập trước đó, sửa lại đơn giá, tiền thuế và bổ sung thêm hóa đơn điều chỉnh đầu vào để lên báo cáo thuế.

Lưu ý: Việc sửa lại chứng từ đã lưu có thể không được phép, tùy theo quy định của doanh nghiệp.

Phương án 2: Lập chứng từ mới giống chứng từ cũ để bổ sung
Lập chứng mới như chứng từ cũ để bổ sung với số lượng và giá bằng không, còn tiền hàng bằng tiền điều chỉnh tăng. 

Phương án này chỉ áp dụng cho vật tư, hàng hóa tính giá tồn kho theo phương pháp trung bình hoặc đích danh, còn tính theo phương pháp nhập trước xuất trước thì không được.

Phương án 3. Nhập tiền điều chỉnh tăng giá tại menu “Chi phí mua hàng, thuế, điều chỉnh khác”
Menu thực hiện   

Phân hệ mua hàng/Nhập mua hàng/Chi phí mua hàng, thuế, điều chỉnh khác.

Ví dụ: Nhập mua 100 sản phẩm BHHH01 với giá 100.000đ và 100 sản phẩm BHHH02 với giá 200.000đ. 

Sản phẩm BHHH01 bị sai giá. Giá đúng là 150.000đ, số tiền chênh lệch 5.000.000đ.

Ta lập phiếu “Chi phí mua hàng, thuế, điều chỉnh khác” kế thừa từ phiếu nhập cũ. Nhập tổng chi phí là 5.000.000đ, tại cột “Tiền chi phí” ở dòng sản phẩm BHHH01 nhập số tiền là 5.000.000đ, còn dòng sản phẩm BHHH02 để giá trị bằng 0.

2.4. Trường hợp 3. Điều chỉnh tăng cả giá mua và thuế khi hàng đã xuất hết

Khi này lập chứng từ để hạch toán số tiền điều chỉnh vào các tài khoản mà vật tư và hàng hóa đã xuất ra trước đó.

Menu thực hiện:

Mua hàng\Thanh toán\C.từ phải trả khác, c.từ bù trừ công nợ.

Ví dụ: Nhập mua 100 sản phẩm BHHH01 với giá 100.000đ và 100 sản phẩm BHHH02 với giá 200.000đ. 

Sản phẩm BHHH01 bị sai giá. Giá đúng là 150.000đ, số tiền chênh lệch 5.000.000đ.

Sản phẩm BHHH01 được xuất bán hết, hạch toán vào giá vốn hàng bán ra – tk 632.

2.5. Trường hợp 4. Điều chỉnh tăng cả giá mua và thuế khi một số mặt hàng hàng đã xuất hết còn một số mặt vẫn còn tồn kho

Trường hợp này phải tách số tiền nhập điều chỉnh cho các mặt hàng còn tồn trong kho riêng, cho các mặt hàng đã xuất hết riêng theo hướng dẫn nêu trên. Còn tiền thuế thì hạch toán tại Mua hàng\Thanh toán\C.từ phải trả khác, c.từ bù trừ công nợ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận