Danh mục hàng hóa, vật tư

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 23/02/2024

1. Chức năng

Danh mục hàng hóa, vật tư khai báo các thông tin về hàng hóa, vật tư, thành phẩm, ccdc… phục vụ lập các chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng, tính giá tồn kho, tính giá thành sản phẩm, lên các báo…

2. Menu thực hiện

Danh mục hàng hóa, vật tư được khai báo tại phân hệ tồn kho, tại menu:

Tồn kho\Danh mục vật tư, kho\Danh mục hàng hóa, vật tư.

3. Các trường thông tin

Màn hình bên dưới là các trường thông tin về hàng hóa, vật tư được khai báo trong phần mềm.

Tab “1. Thông tin chung” gồm có các thông tin chính của hàng hóa vật tư.

Tab “2. Ngầm định” dùng để nhập các thông tin ngầm định

Tab “3. Thông tin khác” để nhập ghi chú.

4. Hướng dẫn chung về khai báo và thao tác với danh mục hàng hóa, vật tư

Chức năng “F9 – Đổi đvt” dùng để đổi đơn vị tính của vật tư đã có số dư hoặc phát sinh, khi đó sẽ cho phép đổi đơn vị tính, đơn vị tính 2, hệ số, nhân/chia (có thể sử dụng cho cả vật tư theo dõi 1 đvt và 2 đvt).

Trên thanh công cụ, nhấn “Đổi đvt” hoặc phím F9, màn hình đổi đvt hiển thị:

Sau khi thay đổi các thông tin, nhấn “nhận” chương trình sẽ thực hiện đổi tất cả số liệu đã phát sinh từ đvt cũ sang đvt mới, hệ số và số lượng quy đổi sẽ tự động đổi theo đvt mới.

Lưu ý:

Vật tư có theo dõi 2 đvt nhưng 1 đvt đã có số dư hoặc phát sinh thì đvt còn lại vẫn cho phép F3 – sửa để sửa tên gọi của đvt chưa có ps đvt đó; trường hệ số và nhân/chia không cho phép sửa

Với các vật tư chỉ theo dõi 1 đvt thì khi đã có phát sinh vẫn cho sửa đvt bằng chức năng F3 – sửa và không cần phải dùng chức năng F9 – Đổi đvt.

5. Các lưu ý khi khai báo danh mục hàng hóa, vật tư

Mã vật tư
Mã vật tư có độ rộng 16 ký tự.

Gợi ý về cách xây dựng bộ mã vật tư xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Mã phụ
Mã phụ có thể dùng để lưu thông tin, ví dụ như mã hàng hóa, vật tư trong hệ thống phần mềm trước đó, hoặc mã của hệ thống khác kết nối với phần mềm đang sử dụng.
Loại vật tư
Khai báo để phần mềm xử lý tùy theo loại vật tư. Ngoài ra để lên các báo cáo tồn kho theo loại vật tư.

Lưu ý:

  • Loại “51 – Thành phẩm” – đối với thành phẩm có tính giá thành trong phần mềm
  • Loại “71 – Dịch vụ và hàng hóa khác” – đối với “vật tư” là dịch vụ.
  • Loại vật tư “81 – Diễn giải” – đối với “vật tư là ghi chú, diễn giải, chỉ phục vụ in chứng từ, không lưu vào sổ sách.
Lưu ps (phát sinh) vào sổ kho
Chỉ hiện và cho đánh dấu chọn với các vật tư loại “71 – Dịch vụ và hàng hóa khác”, các loại vật tư khác không chọn và để mờ.

Ngầm định không đánh dấu chọn – không lưu vào sổ kho.

Cho phép sửa tên v.tư
Đối với loại vật tư “71 – Dịch vụ và hàng hóa khác” thì có thêm đánh dấu chọn “[ ] Cho phép sửa tên v.tư”. Ngầm định là không đánh dấu – không cho phép sửa.

Nếu có đánh dấu chọn, khi nhập liệu chứng từ, với các mã vật tư với loại vật tư “71 – Dịch vụ và hàng hóa khác” thì được sửa tên vật tư.

Loại vật tư “81 – Diễn giải” thì luôn đánh dấu chọn và không cho sửa khai báo.

Các loại vật tư khác 71, 81 sẽ mờ chức năng “Cho phép sửa tên v.tư”

Đơn vị tính
Nhập đơn vị tính cho hàng hóa, vật tư theo dõi tồn kho.

Muốn theo dõi vật tư theo 2 đơn vị tính thì tham khảo tại Quản lý vật tư theo 2 đơn vị tính.

Lưu ý:

Nếu bỏ trống đơn vị tính, các trường liên quan đến theo dõi tồn kho sẽ bị ẩn đi. Trường hợp này có thể dùng để khai báo theo dõi dịch vụ đi kèm.
Theo dõi tồn kho
Khai báo hàng hóa, vật tư có theo dõi tồn kho hay là không.

Lưu ý:

Nếu khai báo vật tư không theo dõi tồn kho thì chương trình sẽ không thực hiện một số chức năng như tính giá tồn kho, lên báo cáo tồn kho…
Sửa tk vật tư
Được sửa/không được sửa tài khoản vật tư.

Sử dụng trong trường hợp cùng một vật tư có thể nằm trên 2 tài khoản khác nhau thì phải cho phép sửa tài khoản vật tư khi hạch toán tự động.

Số lượng tồn tối thiểu, số lượng tồn tối đa
Khai báo để lên các báo cáo cảnh báo tồn kho vượt quá mức tồn tối đa, hoặc dưới mức tồn tối thiểu.
Nhóm vật tư 1,2,3
Khai báo để lên các báo cáo phân tích theo nhóm vật tư phục vụ quản trị.
Các tài khoản ngầm định hỗ trợ hạch toán tự động
Khi lập các phiếu nhập xuất kho phần mềm sẽ hỗ trợ điền thông tin tự động dựa vào các khai báo ngầm định liên quan gắn với mỗi vật tự, hàng hóa.

  • Mã kho ngầm định
  • [ ] Chỉ có ở kho này
   • [x] Chọn: Chương trình lấy tự động mã kho ngầm định đã khai báo và không được sửa mã kho tại chứng từ.
   • [ ] Không chọn: Chương trình lấy tự động mã kho ngầm định đã khai báo và cho sửa lại mã kho tại chứng từ.
  • Có thể khai báo các tk sau:
   • Hạch toán nhập xuất vật tư: Tài khoản vật tư
   • Hạch toán khi tính giá trung bình: Tài khoản chênh lệch giá trung bình, tk v.tư
   • Hạch toán khi bán hàng: Tài khoản doanh thu, Tài khoản giá vốn, Tài khoản chiết khấu, Tài khoản khuyến mại, Tài khoản hàng bán bị trả lại, Tài khoản giảm giá
   • Hạch toán khi xuất vật tư cho sản xuất: Tài khoản chi phí nguyên vật liệu
   • Hoạch toán khi nhập kho thành phẩm: Tài khoản vật tư, tk cpdd
   • Hạch toán khi tính giá thành: Tài khoản chi phí dở dang. Chỉ khai báo nếu đối tượng tính giá thành chỉ là “sản phẩm” hoặc “sản phẩm – lệnh sản xuất”. Trong trường hợp này khi lập phiếu nhập kho thành phẩm thì chương trình cũng tự động hạch toán nợ/có.
    • Trong trường hợp đối tượng tính giá thành là gồm có cả bộ phận hạch toán như “bộ phận hạch toán – sản phẩm”, “bộ phận hạch toán – lệnh sản xuất – sản phẩm” thì tk cpdd khai báo tại danh mục bộ phận hạch toán.
  • Mã t.suất thuế gtgt ngầm định
  • [ ] Chỉ có mã t.suất này:
   • [x] Chọn: Chương trình lấy tự động mã t.suất thuế gtgt ngầm định đã khai báo và không được sửa mã t.suất tại chứng từ.
   • [ ] Không chọn: Chương trình lấy tự động mã t.suất thuế gtgt ngầm định đã khai báo và cho sửa lại mã t.suất tại chứng từ.
Cập nhật giá trị
Hỗ trợ khai báo hàng loạt các trường thông tin cho danh mục hàng hóa, vật tư.

Nhấp chuột vào nút “Cập nhật giá trị” trên thanh công cụ.

Màn hình “Cập nhật giá trị” hiển thị, tại đây có thể cập nhật giá trị hàng loạt cho các trường: Đvt, tk vật tư, pp tính giá tồn kho, tk chênh lệch giá tb, tk gv, tk dt.

Ví dụ cập nhật tài khoản giá vốn, cập nhật giá trị “6321”.

Nhấn “Nhận” chương trình sẽ cập nhật lại toàn bộ tk giá vốn của tất cả danh mục hàng hóa, vật tư có trong chương trình thành “6321”:

Đính kèm tệp
Chương trình cho phép đính kèm các tệp với bất kỳ định dạng như hình ảnh png, word, excel, …nhằm hỗ trợ cho việc kiểm tra, đối chiếu với các tài liệu liên quan.

Sau khi chọn tệp đính kèm, nhấp chuột phải vào tệp, chương trình sẽ cho phép tải xuống hoặc xóa tệp.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận