Đăng ký chứng từ ghi sổ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 12/03/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Thực hiện đăng ký chứng từ ghi sổ dựa vào Khai báo chứng từ ghi sổ

2. Menu thực hiện

Khai báo chứng từ ghi sổ tại menu: 

 • Tổng hợp\Sổ sách kế toán\Đăng ký chứng từ ghi số.

3. Đăng ký chứng từ ghi sổ

Bước 1: Lọc các chứng từ ghi sổ

Truy cập menu đăng ký chứng từ ghi sổ thì chương trình hiển thị màn hình điều kiện lọc:

Nhập kỳ đăng kỳ và chọn đơn vị cơ sở. Sau khi lọc chương trình sẽ đưa ra danh sách các chứng từ ghi sổ theo điều kiện lọc.

Bước 2 (1): Thực hiện đăng ký một chứng từ ghi sổ

Đánh dấu [v] vào dòng chứng từ muốn đăng ký.

Sau khi chọn dòng chứng từ thì nhấn nút “Đăng ký” trên thanh công cụ để thực hiện đăng ký chứng từ ghi sổ.

Lưu ý:

Trường “Diễn giải ctgs” sẽ được ngầm định lấy qua từ màn hình “Khai báo chứng từ ghi sổ” và cho sửa lại trực tiếp tại màn hình đăng ký chứng từ ghi sổ.

Sau khi nhấn nút đăng ký chương trình hiển thị màn hình sửa đăng ký chứng từ ghi sổ:

Ở màn hình này, chương trình hiển thị tất cả các chứng từ theo điều kiện lọc – khai báo các lấy ctgs. Tại đây ta đánh dấu [v] vào dòng chứng từ muốn đăng ký và nhân nút “Đăng ký” trên thanh công cụ.

Sau khi đăng ký xong, chương trình hiển thị thông báo:

Sau khi thực hiện đăng ký chứng từ ghi sổ thì chương trình sẽ cập nhật số tiền ctgs và số lượng c.từ gốc hạch toán được đưa vào ctgs.

Bước 2 (2): Thực hiện đăng ký đồng thời nhiều chứng từ ghi sổ

Đánh dấu [v] vào các dòng chứng từ muốn đăng ký.

Sau khi chọn các dòng chứng từ thì nhấn nút “Đăng ký” trên thanh công cụ để thực hiện đăng ký chứng từ ghi sổ.

Lúc này chương trình sẽ đăng ký các các chứng từ ghi sổ theo trình tự sau:

  • Thực hiện đăng ký lần lượt theo stt ở cột Stt.
  • Chương trình sẽ không hiện lên kết quả lọc theo khai báo cách lên ctgs như khi đăng ký một ctgs (xem ở phần trên).
  • Khi lọc thì chương trình sẽ không lọc lên các chứng từ đã được đăng ký, mặc dù đáp ứng điều kiện khai báo.

Sau khi đăng ký xong, chương trình hiển thị thông báo:

Và chương trình cập nhật số “Tiền ctgs” và “sl c.từ ht” (số lượng c.từ hạch toán) của mỗi chứng từ ghi sổ.

4. Xóa chứng từ ghi sổ đã đăng ký

Trường hợp muốn xóa chứng từ ghi sổ đã đăng ký thì đánh dấu [v] vào dòng chứng từ sau đó nhấn nút “xóa” trên thanh công cụ.

Trường hợp ctgs đã đăng ký và muốn đăng ký lại do có thay đổi thì trước hết phải thực hiện xóa ctgs đã đăng ký.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận