Chi phí mua hàng, thuế, điều chỉnh khác – hướng dẫn chung

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 12/07/2021 – Ngày cập nhật: 14/11/2023

1. Chức năng

Sử dụng trong một số trường hợp để cập nhật các số liệu sau:

  1. Chi phí mua hàng
  2. Cập nhật các loại tiền thuế của hàng nhập khẩu
  3. Một số điều chỉnh liên quan số liệu nhập kho khi có điều chỉnh tăng, giảm giá mua và thuế giá trị gia tăng.

Các số liệu này có thể nhập cùng với phiếu nhập mua nếu chứng từ đi cùng với nhập mua.

Hoặc được nhập như là một phiếu nhập mua bình thường với trường số lượng bằng không. Nhưng chỉ áp dụng cho trường hợp vật tư tính giá tồn kho theo phương pháp trung bình.

Trường hợp chứng từ không đi cùng với phiếu nhập mua và giá tồn kho tính theo phương pháp nhập trước xuất trước thì được nhập tại menu:

Mua hàng \ Nhập mua hàng \ Chi phí mua hàng, thuế, điều chỉnh khác. 

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn chung

Màn hình nhập chi phí mua hàng, thuế, điều chỉnh khác:

Nút “Chọn pn mua”.

Chương trình cho phép chọn phiếu nhập mua để thuận tiện cho việc phân bổ chi phí, thuế, điều chỉnh khác – theo số lượng hoặc theo giá trị của các vật tư trong phiếu nhập mua hàng.

Chương trình sẽ đưa ra màn hình lọc phiếu nhập.

Lưu ý: 

Có thể lọc mã nhà cung cấp trên phiếu nhập mua khác với mã nhà cung cấp trên chứng từ đang lập hoặc để trống (lọc cho tất cả các nhà cung cấp).

Sau khi nhập và nhận điều kiện lọc thì chương trình sẽ đưa ra danh sách các phiếu nhập mua đáp ứng điều kiện lọc. Chọn các phiếu và nhấn “Nhận”.

Khi này chương trình sẽ lấy toàn bộ các mặt hàng cùng số lượng, đơn giá, tiền hàng… chuyển sang phiếu nhập chi phí mua hàng, thuế, điều chỉnh khác.

Lưu ý:

Màn hình phiếu nhập chi phí mua hàng cho phép kế thừa dữ liệu từ phiếu nhập mua xuất thẳng.

Phần hạch toán, chương trình chỉ hạch toán tăng chi phí (nhập). Còn phần xuất được xuất khi tính giá cho phần xuất kho, hoặc khi xuất đã xuất đích danh theo giá nhập mua thì người dùng phải tự làm phiếu xuất phần chi phí này.

Có thể phân bổ thành nhiều lần cho cùng một phiếu nhập: ví dụ tiền thuế nk, thuế ttđb…

Nút “Hủy chọn pn”

Nếu không muốn chọn phiếu nhập đó nữa thì chọn nút này và đánh dấu hủy phiếu nhập.

Nhập “Tổng chi phí” và đánh dấu “Có cf” (chi phí)

Nhập “Tổng chi phí”.

Tiền phân bổ cho từng dòng có thể tự nhập hoặc phân bổ theo quy tắc.

Để phân bổ theo quy tắc thì đánh dấu [v] tại cột “Có cf” cho những dòng có bổ phân bổ chi phí.

Trong trường hợp chi phí phân bổ không phải cho toàn bộ các mặt hàng thì đánh dấu những mặt hàng (dòng) nào “[v] Có cf” (có phân bổ chi phí), và bỏ trống nếu không phân bổ chi phí. Chương trình không cho phép xóa các dòng không có phân bổ.

Chọn “Kiểu phân bổ” 

Có chọn 1 – phân bổ theo hệ số là tiền hàng và 2 – phân bổ theo hệ số là số lượng.

Sau đó nhấn “Pb tự động”, chương trình sẽ tính ra tiền chi phí cho các dòng chi tiết tùy theo kiểu phân bổ.

Lưu ý: 

Trường hợp tiền chi phí khi phân bổ vào Phiếu nhập mua bị lẻ (sau số thập phân) thì số tiền lẻ từ các dòng chi tiết sẽ được cộng vào dòng có giá trị chi phí lớn nhất.

2.2. Cập nhật chi phí mua hàng

Xem hướng dẫn thêm tại: “Chi phí mua hàng”.

Chi phí mua hàng còn có thể được nhập tại:

  1. Nhập cùng với phiếu nhập mua hàng.
  2. Nhập riêng như là khi nhập một phiếu nhập mua hàng.

2.3. Cập nhật các loại tiền thuế của hàng nhập khẩu

Các loại thuế của hàng nhập khẩu: Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT… có thể nhập tại 

Mua hàng \ Nhập khẩu.

Các loại thuế của hàng nhập khẩu cũng có thể nhập menu trên: Xem hướng dẫn thêm tại Thuế nk, thuế ttđb nhập tại menu “Chi phí mua hàng, thuế, điều chỉnh khác”

Lưu ý: Mỗi loại thuế phải nhập một phiếu riêng.

2.4. Điều chỉnh tăng giá mua và thuế giá trị gia tăng

Các điều chỉnh tăng giá mua và thuế giá trị gia tăng có thể lọc c.từ cũ ra và sửa lại đơn giá và bổ sung hóa đơn thuế hoặc lập chứng từ mới giống chứng từ cũ để bổ sung.

Cũng có thể nhập tại menu này. Xem hướng dẫn thêm tại Nhập điều chỉnh tăng giá mua tại menu “Chi phí mua hàng, thuế, điều chỉnh khác”.

2.5. Điều chỉnh giảm giá mua và thuế giá trị gia tăng

Các điều chỉnh giảm giá mua và thuế giá trị gia tăng có thể lọc c.từ cũ ra và sửa lại đơn giá và bổ sung hóa đơn thuế hoặc nhập điều chỉnh giảm ở menu ”Phiếu xuất kho” và “C.từ phải trả khác”.

Cũng có thể nhập tại menu này. Xem hướng dẫn thêm tại Nhập điều chỉnh giảm giá mua và thuế gtgt tại menu “Chi phí mua hàng, thuế, điều chỉnh khác”.

Lưu ý: Phương án nhập tại menu này chỉ áp dụng nếu chấp nhận hạch toán tiền âm.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận