Chi phí khấu hao TSCĐ – Tk 6234, 6274

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 24/06/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

1. Hạch toán

Nợ TK 6234, 6274

Có TK 214

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn chung

Hàng kỳ thực hiện tính và hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ.

Chi phí TSCĐ trực tiếp cho dự án nào thì chỉ rõ cho dự án đó.

Nếu chi phí TSCĐ chung chung cho nhiều dự án thì đưa vào một dự án chung (gián tiếp), cuối kỳ phân bổ cho các dự án trực tiếp.

Để thực hiện tính toán và hạch toán chi phí khấu hao thì có 2 phương án sau.

  1. Trích khấu hao thực hiện riêng rồi nhập vào phần mềm.
  2. Quản lý TSCĐ trên phần mềm và tự động tạo bút toán chi phí khấu hao.

2.2. Trích khấu hao thực hiện riêng rồi nhập vào phần mềm

Trích khấu hao thực hiện riêng và sau đó hạch toán tại menu “phiếu kế toán”.

Theo dõi chi phí khấu hao TSCĐ cho mã dự án nào thì nhập hoặc chọn mã vào cột “Mã dự án”.

2.3. Sử dụng phân hệ quản lý TSCĐ để tạo bút toán chi phí TSCĐ

Trường hợp sử dụng phân hệ quản lý tscđ có thể lên báo cáo phân bổ khấu hao tscđ để làm cơ sở nhập vào “phiếu kế toán” hoặc thực hiện tại menu “tạo bút toán chi phí khấu hao tscđ”.

Cần cập nhật đầy đủ các thông tin theo đúng kiểu tập hợp chi phí cho các tài khoản tập hợp phân bổ chi phí liên quan tại các màn hình: khai báo tscđ, hệ số phân bổ khấu hao.

Ví dụ, màn hình khai báo TSCĐ:

và màn hình khai báo hệ số phân bổ khấu hao TSCĐ:

Hướng dẫn chi tiết hơn xem tại “phân hệ quản lý tscđ”, thực hiện theo các bước sau:

  1. Tính khấu hao TSCĐ
  2. Khai báo hệ số phân bổ khấu hao TSCĐ
  3. Tính phân bổ khấu hao TSCĐ
  4. Tạo bút toán chi phí khấu hao TSCĐ.

2.4. Báo cáo

Số liệu đã cập nhật có thể xem tại:

+ Tổng hợp \ Tra cứu số liệu \ Bảng kê chứng từ.

+ Dự án, công trình \ Báo cáo giá thành, lợi nhuận \ Bảng kê chứng từ theo dự án.

+ Dự án, công trình \ Báo cáo giá thành, lợi nhuận \ Bảng kê tổng hợp số phát sinh theo dự án.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận