Cập nhật các phát sinh trong kỳ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 25/06/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

1. Hạch toán

 • Hạch toán doanh thu – Tk 511

Nợ TK 131 – Chi tiết theo khách hàng, dự án, hóa đơn

Có TK 511 – Chi tiết theo khách hàng, dự án

Có TK 333 – Thuế GTGT đầu vào

 • Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý – Tk 641, 642

Tập hợp chi phí

Nợ TK 641, 642 – Có thể có/không chi tiết theo dự án.

Có TK 111, 112, 141, 152, 153, 242, 331…

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn chung

Trên các chứng từ nhập mã dự án tại cột “Mã dự án”. 

Đối với các doanh nghiệp cập nhật thường xuyên các phát sinh theo dự án thì có thể khai báo lại thứ tự của trường “mã dự án” hiển thị sau trường “tài khoản” hoặc trường “mã kho” ở lưới (grid) nhập số liệu. 

Xem cách khai báo hiển thị và sắp xếp các trường tại menu “Khai báo hiện/ẩn các trường của màn hình giao dịch”.

2.2. Cập nhật các phát sinh doanh thu – TK 511

Menu thực hiện: Bán Hàng\Hóa đơn d.vụ và bán hàng khác\Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác.

Xem số liệu đã cập nhật tại các báo cáo:

Bán hàng \ Báo cáo bán hàng theo tài khoản \ Bảng kê hóa đơn bán hàng.

Dự án, công trình \ Báo cáo giá thành, lợi nhuận \ Bảng kê doanh thu theo dự án

Dự án, công trình \ Báo cáo giá thành, lợi nhuận \ Bảng tổng hợp doanh thu theo dự án.

2.3. Cập nhật các phát sinh chi phí bán hàng, chi phí quản lý – TK 641, 642

Các chi phí bán hàng và quản lý liên quan đến các dự án được nhập tại các màn hình chứng từ tương ứng: 

  1. Phiếu chi tiền mặt, tiền gửi
  2. Phiếu thanh toán tạm ứng
  3. Hóa đơn mua dịch vụ
  4. Phiếu kế toán
  5. … 

Chi phí có thể chỉ rõ cho dự án hoặc tập hợp qua các dự án trung gian (gián tiếp) sau đó cuối kỳ phân bổ cho các dự án.

Xem số liệu đã cập nhật tại các báo cáo: 

Chứng từ cập nhật ở phân hệ nào thì xem báo cáo tại phân hệ đó.

Dự án, công trình \ Báo cáo giá thành, lợi nhuận \ Bảng kê chứng từ theo dự án

Dự án, công trình \ Báo cáo giá thành, lợi nhuận \ Bảng tổng hợp số phát sinh theo dự án.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận