Cập nhật các phát sinh liên quan đến công nợ dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/06/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

1. Hạch toán

  • Công nợ phải trả

Mua hàng, dịch vụ

Nợ 152, 242, 623, 627, 641, 642

Nợ 1331 – Thuế GTGT đầu vào

Có 331 – Chi tiết theo người bán, dự án, hóa đơn.

Thanh toán cho nhà cung cấp

Nợ 331 – Chi tiết theo người bán, dự án, hóa đơn.

Có 1121

  • Công nợ phải thu

Xuất hóa đơn

Nợ 131 – Chi tiết theo khách hàng, dự án, hóa đơn

Có 5111 – Doanh thu, chi tiết theo dự án

Có 333 – Thuế GTGT đầu ra.

Thu tiền

Nợ 1121

Có 131 – Chi tiết theo khách hàng, dự án, hóa đơn.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn chung

Trên các chứng từ nhập mã dự án tại cột “Mã dự án”. 

Đối với các doanh nghiệp cập nhật thường xuyên các phát sinh theo dự án thì có thể khai báo lại thứ tự của trường “mã dự án” hiển thị sau trường “tài khoản” hoặc trường “mã kho” ở lưới (grid) nhập số liệu. 

Xem cách khai báo hiển thị và sắp xếp các trường tại menu “Khai báo hiện/ẩn các trường của màn hình giao dịch”.

2.2. Cập nhật các phát sinh công nợ phải trả

Ví dụ 1: Nhập mua vật tư

Menu thực hiện: Mua hàng \ Nhập mua hàng \ Nhập hàng

Ví dụ 2: Trả tiền cho người bán

Menu thực hiện: Mua hàng \ Thanh toán \ Thanh toán bằng tiền gửi, tiền vay NH.

2.3. Cập nhật các phát sinh công nợ thu

Ví dụ 1: Xuất hóa đơn cho khách hàng

Menu thực hiện: Bán hàng \ Hóa đơn d.vụ và bán hàng khác\ Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác.

Ví dụ 2: Nhận tiền khách hàng trả qua ngân hàng

Menu thực hiện: Bán hàng \ Thu tiền \ Thu tiền bán hàng – qua ngân hàng.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận