Cập nhật bảng dự toán của dự án

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 23/06/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

1. Chức năng

Cập nhật dự toán cho dự án theo các mã dự toán.

Đối với các mã dự toán nguyên vật liệu thì có thể dự toán theo mã vật tư trong danh mục vật tư hoặc theo một mã tự khai báo. Trong trường hợp dự toán theo mã vật tư thì phải khai báo thông tin này trong khai báo thông tin về dự án.

Bảng giá thành dự toán có thể được nhập (copy/sao chép vào) từ tệp excel ở chức năng các tiện ích. Bảng dự toán này có thể có từ chương trình dự toán xây dựng.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Dự án, công trình\Bảng dự toán dự án.

 • Các bước thực hiện

Vào menu “Bảng dự toán dự án”, màn hinh điều kiện lọc hiển thị: 

Nhấn “Nhận”. Màn hình hiển thị danh sách cập nhật bảng dự toán của dự án theo điều kiện lọc.

Nhấn “Mới” trên thanh công cụ, để khai báo dự toán.

Ví dụ 1. Dự toán NVL dựa vào mã vật tư

Ví dụ 2. Dự toán chi phí nhân công

Ví dụ 3: Dự toán cho mã dự toán được cộng từ mã dự toán khác

Giải thích một số trường

+ Mã dự án

Chọn từ danh mục dự án, công trình.

+ Stt

Số thứ tự sắp xếp của mã dự toán hiện thời trên bảng dự toán.

+ Số liệu dự toán

    • 1 – theo NVL: Chỉ tiêu có theo dõi phát sinh cả về mặt số lượng và giá trị.
    • 2 – Khác: Chỉ tiêu chỉ theo dõi phát sinh về mặt giá trị.

+ Mã dự toán

Nếu kiểu số liệu là nguyên vật liệu và dự án có trường “Dự toán NVL = 1” (Theo mã vật tư) thì chọn từ mã dự toán từ danh mục vật tư. Khi này tên dự toán được gán bằng tên vật tư.

+ Mã dự toán mẹ

Sử dụng để cộng số liệu dự toán cho mã dự toán mẹ từ các mã dự toán con. 

+ Công thức

    • Một cách khác để khai báo cách tính số liệu dự toán cấp trên (dự án mẹ). Nếu nhập trường công thức thì dựa vào công thức khai báo chương trình sẽ gán mã dự toán này là mã dự án mẹ cho các mã dự án có trong công thức sau khi lưu khai báo. Chương trình sẽ tính toán không dựa vào công thức khai báo mà dựa vào mã dự toán mẹ – con.
    • Nếu mã dự toán là mã được tính toán dựa vào các mã khác thì sẽ không nhập khối lượng và giá trị dự toán. Chương trình sẽ tính toán dựa vào công thức khai báo.
 • Nhập số liệu dự toán từ tệp excel

Bảng dự toán dự án có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

Dự án, công trình\Tiện ích\Nhập dự toán từ excel.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về nhập chứng từ từ Excel

 • Tính giá trị dự toán cho các mã dự toán mẹ

Dùng chức năng F9 để tính giá trị cho các dự toán 

Ngoài ra, khi thoát khỏi menu khai báo thì chương trình sẽ tính lại giá trị dự toán cho các mã dự toán cấp trên (mã dự toán mẹ).

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận