1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ tổng hợp
 4. Báo cáo tài chính
 5. Báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp

Báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 19/03/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp.

Trong chương trình đang có sẵn các mẫu báo cáo theo thông tư 200 và thông tư 133 của Bộ Tài chính. Tùy theo thông tư nào được lựa chọn thì sẽ hiện lên các mẫu báo cáo theo thông tư đó. TT 200 hay TT 133 được chọn tại tham số hệ thống, tab Tổng hợp “stt 301 – Sử dụng mẫu sổ theo Thông tư, quyết định”.

Ngoài các mẫu theo thông tư 200 và 133 thì chương trình còn có mẫu có các cột thông tin về số lũy kế.

Chương trình cho phép chỉnh sửa lại cách tính các chỉ tiêu của các mẫu báo cáo nếu như danh mục tài khoản có sự thay đổi và cho phép tạo các mẫu báo cáo mới theo yêu cầu quản lý.

Ghi chú:

Dòng tiền lập theo phương pháp trực tiếp được tính toán dựa vào phát sinh “trực tiếp” của các tài khoản vốn bằng tiền – tk 111, 112, phát sinh nợ – dòng tiền vào/thu và phát sinh có – dòng tiền ra/chi đối ứng với các tài khoản khác.

Ưu điểm cơ bản của phương pháp trực tiếp là nó thể hiện các dòng thu và chi từ hoạt động kinh doanh. Do vậy nó nhất quán hơn với mục đích của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là cung cấp thông tin về các khoản thu và chi tiền, trong khi phương pháp gián tiếp không báo cáo các khoản thu và chi tiền của hoạt động kinh doanh.

Sự hiểu biết về các nguồn tiền cụ thể thu được và mục đích của các khoản chi của hoạt động kinh doanh đã thực hiện trong quá khứ là hữu ích trong việc ước tính dòng tiền hoạt động kinh doanh trong tương lai. 

Hơn nữa, thông tin về các dòng thu chi chủ yếu của hoạt động kinh doanh sẽ hữu ích hơn thông tin tổng hợp về mặt số học của chúng (dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh). Thông tin này sẽ cho biết khả năng của một công ty trong việc (1) tạo ra đủ tiền từ hoạt động kinh doanh để thanh toán các khoản nợ của mình, (2) để tái đầu tư vào các hoạt động kinh của mình, và (3) để chi trả cho các chủ sở hữu.

Lập/lên báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp tương đối dễ dàng dựa vào phát sinh đối ứng nợ/có với các tài khoản vốn bằng tiền.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

Tổng hợp\Báo cáo tài chính\Báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp.

3. Lên báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp

Bước 1: Nhập điều kiện lọc 

Khi vào menu, chương trình hiện lên màn hình điều kiện lọc. Nhập các thông tin lọc cần thiết để vào báo cáo dòng tiền – theo phương pháp trực tiếp.

Ngày đầu kỳ … Ngày cuối kỳ …

Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc kỳ báo cáo.

Ngày đầu kỳ năm trước … Ngày cuối kỳ năm trước …

Chương trình lấy theo thời gian ngày đầu kỳ và cuối kỳ phía trên nhưng của năm trước đó.

Tính lũy kế từ ngày …

Thời gian bắt đầu tình lũy kế khi lên báo cáo. Đối với trường hợp chọn mẫu báo cáo có lũy kế.

Chọn mẫu

Chọn mẫu báo cáo đã có sẵn theo nhu cầu.

Sau khi nhấn “Nhận”, chương trình sẽ thực hiện tính toán và đưa ra bảng kết quả.

Bước 2: Xem một số thông tin bổ sung

Xem chi tiết các chứng từ phát sinh của các tài khoản

Tại màn hình xem báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp, di chuyển chuột tới dòng muốn xem nhấn “Chi tiết”.

Chương trình sẽ hiện lên các chứng từ phát sinh và số tiền phát sinh tương ứng.

Chỉ các chỉ tiêu khai báo tài khoản cụ thể thì mới xem chi tiết được. Còn các chỉ tiêu tính theo các chỉ tiêu khác thì không xem chi tiết được.

In, xuất số liệu ra excel

Để in hoặc xuất số liệu ra excel thì chọn biểu tượng “In” hoặc “Kết xuất”.

Xem tất cả các chỉ tiêu khai báo

Ngầm định chương trình chỉ hiện lên các chỉ tiêu sẽ in theo mẫu quy định – khai báo là có in/hiện trên báo cáo. Để xem cả các chỉ tiêu trung gian khi tính toán thì bỏ điều kiện lọc ở cột “In b/c” – để trắng ô này.

4. Xuất số liệu báo cáo sang phần mềm báo cáo cho cơ quan thuế

Xem hướng dẫn tại: Kết chuyển báo cáo tài chính sang phần mềm báo cáo cho cơ quan thuế.

5. Thêm mẫu báo cáo

Ngoài những mẫu báo cáo đã có sẵn theo quy định của nhà nước, chương trình cho phép người dùng tạo ra những mẫu báo cáo riêng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Tại màn hình lọc chọn “Tạo mẫu báo cáo”.

Chọn “Thêm” để thêm báo cáo:

Lưu ý:

Các thông tin này được sao chép theo mẫu báo cáo mà người dùng trỏ chuột tới trước khi nhấn “Thêm”.

Nhập các thông tin: Sắp xếp, tên báo cáo, tên 2, thông tư, quyết định, nhóm báo cáo, tên tệp.

Nhấn “Nhận” để lưu mẫu báo cáo mới.

Lưu ý: 

Tiếp theo phải thực hiện sửa mẫu báo cáo (xem phần dưới) để khai báo các chỉ tiêu, công thức tính toán.

6. Khai báo các chỉ tiêu, cách tính các chỉ tiêu

Tại màn hình lọc chọn “Tạo mẫu báo cáo”.

Di chuyển chuột tới dòng báo cáo cần sửa mẫu, sau đó nhấn “Sửa”.

Sửa các thông tin: Sắp xếp, tên báo cáo, tên 2, thông tư, quyết định, nhóm báo cáo, tên tệp lưu. 

Sau khi nhấn “Nhận” thì chương trình sẽ hiện lên bảng các chỉ tiêu và cách tính của từng chỉ tiêu.

Muốn sửa dòng nào thì di chuyển chuột tới dòng đó và nhấn “Sửa”.

Cần thêm thì chọn “Mới/Xóa”.

Sửa/khai báo cách tính của chỉ tiêu. Sau đó nhấn “Nhận”.

Thông tin: 

 • Stt (số thứ tự): Số thứ tự sắp xếp các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.
 • Mã số: Mã số của chỉ tiêu.
 • Chỉ tiêu: Tên tiếng Việt của chỉ tiêu.
 • Chỉ tiêu 2: Tên tiếng Anh của chỉ tiêu.
 • Thuyết minh: Mã số trong bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 • In báo cáo: Chỉ tiêu này sẽ được in/không in trên báo cáo. Nếu chọn 0 – là chỉ tiêu trung gian để tính toán cho các chỉ tiêu được in.
 • Kiểu chữ đậm: Dòng chỉ tiêu sẽ được in đậm hay không.
 • Cách tính:

1 – Tính theo số dư đầu kỳ: Dựa vào tài khoản khai báo nợ để tính. Với cách tính = 1 thì không cho nhập trường các tài khoản có. Chương trình sẽ tính theo số dư của các tài khoản nợ.

Dùng để lấy số liệu ở mã số “60 – Tiền và tương đương tiền đầu kỳ”.

2 – Tính theo số ps (phát sinh): Dựa vào tài khoản khai báo nợ/có để tính. Chương trình sẽ tính số phát sinh của các cặp tài khoản (các tk nợ/các tk có).

3 – Tính theo các chỉ tiêu khác: Chương trình tính theo công thức khai báo tính toán theo các chỉ tiêu khác.

4 – Tự nhập: Người dùng sẽ tự nhập phát sinh trong kỳ (đối với một số chỉ tiêu trong báo cáo giữa niên độ).

 • Dòng tiền thu/chi: Khai báo để biết chỉ tiêu là dòng tiền vào (thu) hay là dòng tiền ra (chi). Vì trên báo cáo cả thu/chi đều ghi trên 1 cột nên phải ghi âm/dương để phân biệt thu/chi.

1 – Thu: Trên báo cáo ghi số dương.

2 – Chi: Trên báo cáo ghi số âm.

 • Các tk (tài khoản) nợ: Khai báo danh sách các tài khoản ghi nợ, cách nhau bằng dấu phẩy (,). Chỉ được khai báo nếu “Cách tính = 1”.
 • Các tk (tài khoản) có: Khai báo danh sách các tài khoản ghi có, cách nhau bằng dấu phẩy (,). Chỉ được khai báo nếu “Cách tính = 1”.
  Chương trình sẽ tính dựa trên phát sinh đối ứng với (ds tk nợ/ds tk có). Nếu chỉ khai báo có 1 vế thì sẽ tính các ps nợ hoặc các ps có của các tk khai báo.
 • Công thức: Nếu cách tính là 2 thì khai báo công thức tính dựa vào các chỉ tiêu khác (ghi mã các chỉ tiêu và các phép tính cộng (+), trừ (-).

7. Xóa mẫu báo cáo

Chương trình cho phép người dùng xóa những mẫu báo cáo đã tạo nhưng không còn phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp mình.

Tại màn hình lọc chọn “Tạo mẫu báo cáo”.

Di chuyển chuột tới dòng báo cáo cần sửa mẫu, sau đó nhấn “Xóa”.

Chương trình thông báo xác nhận có xóa không.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận