Bảng tổng hợp chi phí khấu hao TSCĐ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/07/2021 – Ngày cập nhật: 06/11/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp chi phí khấu hao tài sản cố định theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tài sản cố định \ Báo cáo khấu hao TSCĐ \ Bảng tổng chi phí khấu hao TSCĐ.

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Tk khấu hao: chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản khấu hao của tài sản cố định. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả tài khoản khấu hao.

+ Tk chi phí: chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản chi phí của tài sản cố định. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả tài khoản chi phí.

+ Mã bpsd (bộ phận sử dụng): Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bộ phận sử dụng cần lên báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả các bộ phận sử dụng.

+ Mã tài sản: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã tài sản cần lên báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả các tài sản.

+ Kiểu bc (báo cáo) 2: chọn 1 trong 2 kiểu xem.

1 – Chỉ có 1 cột tổng giá trị: Chỉ hiển thị trên báo cáo một cột tổng giá trị “Chi phí khấu hao”.

2 – Mỗi kỳ 1 cột: hiển thị thêm mỗi kỳ một cột giá trị “Cp khấu hao 01-2021”, “Cp khấu hao 02-2021”, …

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận