Bảng giá thành nhiều kỳ theo mã thpbcp, ytcp

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 20/07/2021 – Ngày cập nhật: 20/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng giá thành nhiều kỳ theo ytcp, nhóm ytcp – yếu tố chi phí theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Giá thành sản xuất/Báo cáo giá thành sản phẩm/Bảng giá thành nhiều kỳ theo mã thpbcp, ytcp.

  • Điều kiện lọc

Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường

+ Từ kỳ … năm …: Nhập thời gian bắt đầu để lấy số liệu báo cáo.

+ Đến kỳ … năm …: Nhập thời gian kết thúc để lấy số liệu báo cáo.

+ Số lsx: Chọn hoặc nhập trực tiếp số lsx cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả lsx.

+ Mã bpht: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bpht cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả bpht.

+ Mã sản phẩm: Chọn hoặc nhập trực tiếp sản phẩm cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả bpht.

+ Kiểu xem

1 – Chi tiết theo mã thpbcp: Chương trình bảng giá thành nhiều kỳ của các thành phẩm theo tài khoản tập hợp phân bổ chi phí.

2 – Cộng theo ytcp: Chương trình lên bảng giá thành nhiều kỳ của các thành phẩm theo yếu tố chi phí (trường mã ytcp khi khai báo cách tập hợp và phân bổ).

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận