Bán (thanh lý) TSCĐ, CCDC

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 24/05/2021 – Ngày cập nhật: 02/06/2021

1. Hạch toán

Hạch toán doanh thu thanh lý, nhượng bán

Nợ TK 131

Có TK 7112 – Thanh lý nhượng bán tscđ, ccdc

Có TK 333 – Thuế GTGT.

Hạch toán giá vốn khi thanh lý TSCĐ

Nợ TK 214 – Giá trị đã hao mòn

Nợ TK 811 – Giá trị còn lại

Có 211 – Nguyên giá

Hạch toán giá vốn khi thanh lý CCDC

Nợ TK 811 

Có 242 – Giá trị chưa phân bổ hết

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hai phương án thực hiện trên phần mềm

Khi lập hóa đơn bán (thanh lý) tài sản cố định, công cụ dụng cụ thì phần mềm cho phép có 2 lựa chọn:

1. Khai báo các tscđ, ccdc như là một mặt hàng đặc thù và lập hóa đơn bán (thanh lý) tscđ, ccdc cùng một màn hình nhập liệu như khi lập hóa đơn bán hàng hóa.

Lựa chọn này cho phép lập đơn hàng bán tài sản, ccdc và theo dõi việc thực hiện đơn hàng, giống như đơn hàng bán hàng hóa.

2. Sử dụng menu riêng – “Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác” – để lập hóa đơn thanh lý tài sản, ccdc.

Lựa chọn này không cho phép lập đơn hàng bán tài sản và ccdc như khi bán hàng hóa. Khi này có thể theo dõi thực hiện các đơn hàng, hợp đồng bán tài sản, ccdc bằng trường dự án (xem hướng dẫn tại phân hệ “quản lý dự án, công trình”).

Nên lựa chọn menu “Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác” để theo dõi thanh lý tscđ và ccdc.

2.2. Bán (thanh lý) tài sản, công cụ tại menu “Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác”

 • Menu thực hiện

Lập hóa đơn bán tại menu: 

Bán Hàng\Hóa đơn d.vụ và bán hàng khác\Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác.

Lập phiếu hạch toán ghi giảm nguyên giá đối với thanh lý TSCĐ tại menu:

Tổng hợp/Phiếu kế toán

Lập phiếu hạch toán ghi giảm giá trị còn lại của CCDC tại menu:

Tổng hợp/Phiếu kế toán

 • Màn hình lập hóa đơn:

 • Màn hình hạch toán ghi giảm TSCĐ, CCDC

2.3. Bán (thanh lý) tài sản, công cụ như là một mặt hàng

 • Khai báo tài sản, ccdc

Menu thực hiện

Tồn kho/Danh mục vật tư, kho/Danh mục hàng hóa, vật tư 

Lưu ý:

  • Loại vật tư: Chọn Loại vật tư “22 – Phụ tùng, công cụ”. 
  • Theo dõi tồn kho: 0 – Không.

  • Tk doanh thu: Ngầm định là tài khoản 7112 – Thu nhập khác: Thanh lý, nhượng bán TSCĐ.

 • Lập hóa đơn thanh lý tài sản, ccdc

Thực hiện tại menu 

Bán hàng/Hóa đơn bán hàng/Hóa đơn bán hàng.

 • Hạch toán giảm TSCĐ, CCDC

Menu thực hiện 

Tổng hợp/Phiếu kế toán

Màn hình hạch toán:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận