Bán hàng có chiết khấu

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 20/05/2021 – Ngày cập nhật: 30/03/2023

1. Hạch toán

Các trường hợp bán hàng có chiết khấu:

 • Chiết khấu ngay khi mua/bán hàng và trên hóa đơn chỉ theo dõi số tiền sau chiết khấu. Khi này hạch toán như bình thường, theo số tiền sau chiết khấu.
 • Chiết khấu ngay khi mua/bán hàng và trên hóa đơn có theo dõi cả số tiền trước khấu, số tiền chiết khấu và số tiền sau chiết khấu. 
 • Chiết khấu sau khi mua hàng nhiều lần và được hưởng chiết khấu theo số lượng, doanh số lũy kế. Khi này có thể tính số tiền chiết khấu vào hóa đơn cuối cùng hoặc lập một “Hóa đơn điều chỉnh giảm giá thuế và doanh thu” riêng. Khi lập riêng một hóa đơn giảm giá thì số tiền chiết khấu được hạch toán vào tài khoản giảm giá.

Hạch toán:

 • Hạch toán doanh thu đã trừ chiết khấu:

Nợ TK 111, 112, 131             Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Có TK 511                 Doanh thu bán hàng, dịch vụ (đã trừ chiết khấu)

Có TK 3331               Thuế GTGT phải nộp

 • Hạch toán doanh thu chưa trừ chiết khấu:

Nợ TK 111, 112, 131              Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Có TK 511                   Doanh thu bán hàng, dịch vụ (chưa trừ chiết khấu)

Nợ TK 521                              Chiết khấu thương mại

Có TK 111, 112, 131   Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Nợ TK 111, 112, 131             Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Có TK 3331      Thuế GTGT phải nộp (tính trên doanh thu đã trừ chiết khấu)

 • Hạch toán giá vốn:

Nợ TK 632                                Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156            Thành phẩm; Hàng hóa

2. Hướng dẫn nhập liệu

Chọn menu

Phân hệ bán Hàng\Hóa đơn bán hàng\Hóa đơn bán hàng.

Chọn màn hình nhập liệu: Trước khi lập hóa đơn có chiết khấu bán hàng thì phải chọn mẫu màn hình nhập thông tin hóa đơn có cột thông tin chiết khấu. Mẫu 1 hoặc  mẫu 5.

Chọn cột nhập chiết khấu: đánh dấu vào ô “[ x ] Có ck”. 

Chương trình cho phép 2 cách nhập chiết khấu: 

 • Cách 1: chương trình cho phép nhập giá trị tỷ lệ chiết khấu vào cột “Tỷ lệ ck (%)”. Chương trình sẽ tính ra giá trị chiết khấu.
 • Cách 2: nhấn nút “Phân bổ chiết khấu” để phân bổ tổng số tiền chiết khấu cho các mặt hàng. Sử dụng cho trường hợp hóa đơn bán hàng có tỷ lệ chiết khấu trên tổng hóa đơn sau đó phân bổ ngược lên từng mặt hàng.

Khi bấm vào “Phân bổ chiết khấu” chương trình hiển thị màn hình:

Có 3 kiểu phân bổ: 

  • 1 – Theo tiền hàng
  • 2 – Theo số lượng
  • 3 – Tự nhập

Có 2 tùy chọn: 

  • Ghi đè số tiền ck: sau khi nhấn nhận, chương trình sẽ ghi đè cột tiền ck và tính lại % tỷ lệ ck trên màn hình nhập liệu (tiền ck / tiền hàng * 100).
  • Cộng dồn vào sô tiền ck: sau khi nhấn nhận, chương trình sẽ lấy tiền ck trên màn hình nhập liệu nếu đã nhập trước đó + tiền ck vừa pbổ và tính lại tỷ lệ ck trên màn hình nhập liệu hóa đơn (tiền ck/ tiền hàng * 100).

Sau đó nhấn “Nhận” để thực hiện phân bổ.

Lưu ý: 

  • Khi xử lý phân bổ ck sẽ không phân bổ tiền ck cho các dòng (mặt hàng) là khuyến mại (cột “Km” có giá trị # 0.

Hạch toán tài khoản chiết khấu: thì chương trình lấy theo tài khoản được khai báo trong danh mục hàng hóa, vật tư.

Tiền thuế GTGT: Bình thường chương trình sẽ tính thuế GTGT theo giá trị sau khi đã trừ đi chiết khấu. Nếu ngược lại thì đánh dấu vào ô “[ v ] Tính thuế theo giá trước ck”.

Lưu ý: 

 • Nếu hóa đơn tiếp theo không có mặt hàng có chiết khấu thì ta bỏ đánh dấu ô này ([ ] Có ck) và chương trình không cho nhập cột “Tỷ lệ ck (%)” (đều nhận giá trị “0”).

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận