Bán dịch vụ có chiết khấu

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/05/2021 – Ngày cập nhật: 25/05/2021

1.Hạch toán

Các trường hợp bán dịch vụ có chiết khấu:

  • Chiết khấu ngay khi mua/bán dịch vụ và trên hóa đơn chỉ theo dõi số tiền sau chiết khấu. Khi này hạch toán như bình thường, theo số tiền sau chiết khấu.
  • Chiết khấu ngay khi mua/bán dịch vụ và trên hóa đơn có theo dõi cả số tiền trước khấu, số tiền chiết khấu và số tiền sau chiết khấu. 
  • Chiết khấu sau khi mua  dịch vụ nhiều lần và được hưởng chiết khấu theo số lượng, doanh số lũy kế. Khi này có thể tính số tiền chiết khấu vào hóa đơn cuối cùng hoặc lập một “Hóa đơn điều chỉnh giảm giá thuế và doanh thu” riêng. Khi lập riêng một hóa đơn giảm giá dịch vụ thì số tiền chiết khấu được hạch toán vào tài khoản giảm giá.

Hạch toán:

  • Hạch toán doanh thu đã trừ chiết khấu:

Nợ TK 111, 112, 131       Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Có TK 5113                  Doanh thu cung cấp dịch vụ (đã trừ chiết khấu)

Có TK 3331                  Thuế GTGT phải nộp

  • Hạch toán doanh thu chưa trừ chiết khấu:

Nợ TK 111, 112, 131         Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Có TK 5113             Doanh thu cung cấp dịch vụ (chưa trừ chiết khấu)

Nợ TK 521            Chiết khấu thương mại

Có TK 111, 112, 131   Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Nợ TK 111, 112, 131 Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Có TK 3331       Thuế GTGT phải nộp (tính trên doanh thu đã trừ chiết khấu)

2. Hướng dẫn nhập liệu

Chọn menu

Bán Hàng\Hóa đơn d.vụ và bán hàng khác\Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác.

Chọn màn hình nhập liệu: Trước khi lập hóa đơn có chiết khấu bán hàng thì phải chọn mẫu màn hình nhập thông tin hóa đơn có cột thông tin chiết khấu. Chọn mẫu 3.

Tiền thuế GTGT: Bình thường chương trình sẽ tính thuế GTGT theo giá trị sau khi đã trừ đi chiết khấu. Nếu ngược lại thì đánh dấu vào ô “[ v ] Tính thuế theo giá trước ck”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận