• Lập chứng từ mua hàng không hiện đơn giá

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Chứng từ mua hàng có thể lập tại phân hệ Mua hàng hoặc tại phân hệ Quản lý kho và bán hàng. Một số trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý kho và bán hàng: Phân quyền cho người sử dụng chỉ được lập phiếu…

 • Lập chứng từ xuất kho không hiện đơn giá

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Chứng từ xuất kho có thể lập tại phân hệ Tồn kho hoặc tại phân hệ Quản lý kho và bán hàng. Một số trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý kho và bán hàng: Phân quyền cho người sử dụng chỉ được lập phiếu…

 • Lập chứng từ nhập kho không hiện đơn giá

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Chứng từ nhập kho có thể lập tại phân hệ Tồn kho hoặc tại phân hệ Quản lý kho và bán hàng. Một số trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý kho và bán hàng: Phân quyền cho người sử dụng chỉ được lập phiếu…

 • Lập chứng từ bán hàng không hiện giá vốn

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Chứng từ bán hàng có thể lập tại phân hệ bán hàng hoặc tại phân hệ quản lý kho và bán hàng. Một số trường hợp sử dụng phân hệ quản lý kho và bán hàng: Phân quyền cho người sử dụng chỉ được lập phiếu…

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng kinh doanh ngoại tỉnh

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên tờ khai thuế giá trị gia tăng kinh doanh ngoại tỉnh. 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện Báo cáo thuế\Báo cáo thuế GTGT\Tờ khai thuế GTGT KD ngoại tỉnh (Mẫu 05/GTGT, TT80/2021). Điều kiện lọc + Năm: Nhập năm để lấy số liệu…

 • Tờ khai thuế bảo vệ môi trường (01/TBVMT, TT80/2021)

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên tờ khai thuế bảo vệ môi trường. 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện Báo cáo thuế\Quyết toán thuế TNDN\Tờ khai thuế BVMT (01/TBVMT, TT80/2021). Điều kiện lọc + Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo + Từ tháng … đến tháng…

 • Khai báo vật tư tính thuế bvmt

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Danh mục này dùng để khai báo các vật tư, hàng hóa tham gia tính thuế bảo vệ môi trường và hạch toán trong hóa đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng nhập khẩu. 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Báo cáo thuế\Danh mục\Khai báo…

 • Danh mục hàng hóa trên tờ khai thuế bvmt

  •  
  •  
  •  
  •  

        1. Chức năng Danh mục này dùng để khai báo các thông tin về hàng hóa phải chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 3 của Luật thuế Bảo vệ môi trường và Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ nhằm phục vụ cho việc khai…

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu. 2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc Menu thực hiện:  Báo cáo thuế\Báo cáo thuế GTGT\Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu (Mẫu 04/GTGT, TT80/2021)….

 • Lập và phát hành phiếu nhập dịch vụ bị trả lại

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Lập phiếu nhập dịch vụ bị trả lại Theo quy định mới, khi người mua hoàn trả dịch vụ thì có thể người mua xuất hóa đơn hoặc người bán xuất hóa đơn điều chỉnh. Trường hợp người mua xuất hóa đơn thì xem hướng dẫn tại: Nhập…

 • Lập và phát hành phiếu nhập hàng bán bị trả lại

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Lập phiếu nhập hàng bán bị trả lại Theo quy định mới, khi người mua hoàn trả hàng thì có thể người mua xuất hóa đơn hoặc người bán xuất hóa đơn điều chỉnh. Trường hợp người mua xuất hóa đơn thì xem hướng dẫn tại: Nhập hàng…

 • Danh sách hóa đơn đầu vào thuộc các doanh nghiệp rủi ro về thuế

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Dùng để quản lý danh sách hóa đơn đầu vào thuộc các doanh nghiệp rủi ro về thuế theo Danh sách doanh nghiệp rủi ro về thuế. Chương trình cho phép lọc dữ liệu dựa vào danh sách hóa đơn đầu vào hoặc từ bảng kê…

 • Danh sách doanh nghiệp rủi ro về thuế

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Dùng để khai báo, quản lý danh sách doanh nghiệp rủi ro về thuế. Dựa vào danh sách này, chương trình sẽ hiển thị danh sách các hóa đơn đầu vào thuộc các doanh nghiệp rủi ro về thuế. 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực…

 • Khai báo loại kê khai cho hóa đơn

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Dùng để khai báo loại kê khai cho hóa đơn là 1 – Kê khai kỳ trước hoặc 2 – Kê khai bổ sung ở HTKK. Dựa vào loại khai báo kê khai này để lên tờ khai và bảng kê thuế mua vào, bán ra….

 • Bảng bút toán phân bổ định kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng bút toán phân bổ định kỳ theo mẫu sau: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Tổng hợp/Tra cứu số liệu/ Bảng bút toán phân bổ định kỳ. Màn hình khai báo điều kiện lọc: Giải thích một số trường thông tin trong…

 • Tra cứu mặt hàng giảm thuế theo Nghị quyết 110/2023/QH15

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Tra cứu mặt hàng giảm thuế theo Nghị quyết 110/2023/QH15 để hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức dễ dàng xác định hàng hóa, dịch vụ của đơn vị có thuộc đối tượng được giảm thuế hay không. Quy định chung về cách lập hóa đơn…

 • Tổng hợp nhập xuất tồn theo 2 đơn vị tính

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn theo kho theo 2 đơn vị tính theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Tồn kho \ Báo cáo tồn kho \ Tổng hợp nhập xuất tồn (2 đvt). Màn hình khai báo điều kiện…

 • Báo cáo tồn theo kho (2 đvt)

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên báo cáo tồn theo kho theo 2 đơn vị tính theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Tồn kho \ Báo cáo tồn kho \ Báo cáo tồn theo kho (2 đvt). Màn hình khai báo điều kiện lọc: Giải thích một…

 • Giới thiệu chung về quản lý tồn kho và bán hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Một số trường hợp sử dụng phân hệ quản lý kho và bán hàng: Phân quyền cho người sử dụng chỉ được lập phiếu xuất kho/hóa đơn mà không được xem giá vốn.   Nhân viên kinh doanh không nhập chứng từ nhưng cần xem chứng từ…

 • Danh sách hóa đơn xử lý lỗi

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Hiển thị danh sách các hóa đơn gặp lỗi trong khi lấy dữ liệu từ Tổng cục Thuế và cho phép người dùng tải lại các hóa đơn này. Có thể do đường truyền, do hệ thống Thuế không phản hồi… 2. Hướng dẫn thực hiện…

 • Khai báo nhóm cho thuế suất thuế giá trị gia tăng

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Dùng để khai báo nhóm thuế suất theo chuẩn tệp dữ liệu trên Tổng cục thuế (TCT) quy định cho từng mã thuế trong “Danh mục thuế suất thuế GTGT mua vào” trên chương trình, phục vụ cho việc chuyển thông tin hóa đơn thô từ…

 • Danh sách hoá đơn đầu vào

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Dùng để quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu hóa đơn điện tử mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ (bao gồm tệp XML và bản thể hiện hóa đơn điện tử). 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện Báo cáo thuế\Quản…

 • Bảng thông tin quản trị

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Dùng để hỗ trợ người dùng có thể xem nhanh các thông tin: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, phải thu, phải trả…. trong một khoảng thời gian bất kỳ.  Ngoài ra, chương trình còn có thêm các biểu đồ phân tích doanh thu, chi phí,…

 • Bảng kê hóa đơn mua hàng và dịch vụ

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng kê các chứng từ mua hàng và các chứng từ mua dịch vụ theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Mua hàng / BC mua hàng theo tk /  Bảng kê c.từ mua d.vụ, ts, cc. Màn hình khai báo điều…

 • Xem, in các bút toán tự động

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Các bút toán tự động sau khi tạo sẽ được xem, kiểm tra và in tại màn hình “Xem, in các bút toán tự động”. 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện Phân hệ Tổng hợp\Phiếu kế toán\Xem, in các bút toán tự động. Màn…

 • Bảng kê phiếu xuất điều chỉnh, thay thế

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng kê các phiếu xuất điện tử: Và thực hiện các chức năng: Tải tệp PDF Tải tệp XML Chuyển đổi hóa đơn giấy Gửi lại email. 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện Tồn kho\Phiếu xuất điện tử\Bảng kê phiếu xuất điều chỉnh,…

 • Khai báo phiếu xuất bị thay thế và phiếu xuất thay thế

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Lập phiếu xuất mới thay thế Chức năng Trường hợp phiếu xuất đã phát hành rồi nhưng phát hiện bị sai. Khi này cần lập một phiếu xuất mới để thay thế cho phiếu xuất cũ bị sai. Các cách thực hiện Cách lập phiếu xuất mới thay…

 • Sao chép khai báo quyển hóa đơn điện tử cho năm sau

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Đây là màn hình trung gian, dùng để khai báo các mã quyển hóa đơn điện tử mới sử dụng cho năm sau trên cơ sở sao chép thông tin từ các mã quyển hóa đơn của năm hiện tại. Cho phép sao chép hàng loạt…

 • Lập và phát hành phiếu xuất điều chỉnh thông tin

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Lập phiếu xuất điều chỉnh thông tin Chức năng Trường hợp phiếu xuất đã phát hành, nhưng sai các thông tin không liên quan đến thông tin số lượng, giá bán, tiền bán như: các thông tin tab lệnh điều động/hợp đồng, tên vật tư thì lập phiếu…

 • Tiện ích sao chép quyển hđđt từ năm trước sang năm sau

  •  
  •  
  •  
  •  

      Theo khoản 3 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC về ký hiệu mẫu số, ký hiệu hoá đơn và số hoá đơn: Ký hiệu hoá đơn phải theo năm tạo hoá đơn và số hoá đơn sẽ bắt đầu từ số 1 vào…

 • Mua dịch vụ có chiết khấu

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Hạch toán Các trường hợp  mua hàng có chiết khấu: Chiết khấu ngay khi mua dịch vụ và trên hóa đơn chỉ thể hiện tiền sau chiết khấu. Hạch toán mua dịch vụ sau chiết khấu. Chiết khấu ngay khi mua dịch vụ và trên hóa đơn thể…

 • Mua hàng có chiết khấu

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Hạch toán Các trường hợp  mua hàng có chiết khấu: Chiết khấu ngay khi mua hàng và trên hóa đơn chỉ thể hiện tiền sau chiết khấu. Hạch toán mua hàng sau chiết khấu. Chiết khấu ngay khi mua hàng và trên hóa đơn thể hiện cả tiền…

 • Khai báo thông tin theo đơn vị cơ sở

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Giới thiệu chung Dùng để khai báo các thông tin theo đơn vị cơ sở (ĐVCS) khi có cấp tên theo từng ĐVCS.. Với các dữ liệu có cấp tên theo từng ĐVCS thì trên báo cáo và mẫu in chương trình sẽ ưu tiên lấy thông tin…

 • Bảng kê chi tiết thuế thu nhập cá nhân

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Bảng kê chi tiết thuế thu nhập cá nhân. 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Thuế thu nhập cá nhân\Tra cứu số liệu\Bảng kê chi tiết thuế thu nhập cá nhân. Màn hình điều kiện lọc: Giải thích một số trường: + Năm: Nhập…

 • Bảng kê chi tiết thu nhập cá nhân

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Bảng kê chi tiết thu nhập cá nhân. 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Thuế thu nhập cá nhân\Tra cứu số liệu\Bảng kê chi tiết thu nhập cá nhân. Màn hình điều kiện lọc: Giải thích một số trường: + Từ tháng …đến tháng:…

 • Bảng kê thuế TNCN (05-3/BK-QTT-TNCN)

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Bảng kê thuế TNCN (05-3/BK-QTT-TNCN, TT80/2021). Là bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Thuế thu nhập cá nhân\BC thuế TNCN\Bảng kê thuế TNCN (05-3/BK-QTT-TNCN, TT80/2021). Màn hình điều kiện lọc: Giải thích một…

 • Bảng kê thuế TNCN (05-2/BK-QTT-TNCN)

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Bảng kê thuế TNCN (05-2/BK-QTT-TNCN, TT80/2021). Là bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần. Đối tượng kê khai trong phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN bao gồm một số đối tượng sau:  Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao…

 • Bảng kê thuế TNCN (05-1/BK-QTT-TNCN)

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Bảng kê thuế TNCN (05-1/BK-QTT-TNCN, TT80/2021). Là bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo lũy tiến từng phần. Đối tượng kê khai phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN gồm có:  Người lao động là cá nhân cư trú và đã ký hợp đồng lao động…